Gå direkt till innehållet

Registrering av personuppgifter inom färdtjänst – utredning och användande

När du ansöker om färdtjänst behöver Region Blekinge få olika uppgifter om dig. Vi behöver dem för att kunna fatta beslut om du är berättigad till färdtjänst och för att kunna boka och genomföra resor.

En del av dem är känsliga personuppgifter eftersom de handlar om din hälsa. Hantering av känsliga personuppgifter är noga reglerat i lag. Det ska garantera att uppgifterna används för det ändamål som är sagt, att uppgifterna är skyddade och att uppgifterna tas bort så snart de inte längre behövs.

Hos handläggarna sparas alla uppgifter i ansökan och utredning. När ditt ärende inte längre är aktuellt kommer uppgifterna att gallras ut och skickas för arkivering eller förstöras.

Hos Blekingetrafiken registreras uppgifter om namn, adress, telefonnummer och personnummer samt uppgift om de hjälpmedel du måste ha med dig vid resa. Där registreras även de resor du gör.

Uppgifterna om dina resor sparas i ett år och avpersonifieras sedan. (Avpersonifieras innebär att alla uppgifter som kopplar resan till dig som person tas bort.)

Du har rätt att begära att få veta vilka uppgifter vi har registrerade om dig, att få felaktigheter korrigerade och i vissa fall få uppgifter borttagna. Ta i så fall kontakt med handläggarna på Region Blekinge eller BLI-centralen på Blekingetrafiken.

För att säkerställa kvalitén i färdtjänst använder vi ett fristående företag som gör telefonintervjuer med resenärerna i färdtjänsten. På ansökningsblanketten ber vi dig godkänna att vi får lämna uppgift om dig och din resa till undersökningsföretaget. Du kan då bli uppringd och ombedd att delta i en sådan undersökning. Du har alltid rätt att tacka nej till att delta i undersökningen och du har också möjlighet att när du vill bli struken så att uppgift om dig inte lämnas till undersökningsföretaget. Kontakta i så fall handläggarna.

Lagrum som är aktuella

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) Artikel 6 a, c och e
  Denna förordning innehåller regler för hur personuppgifter får hanteras och vilka rättigheter den enskilde har. Förordningen kompletteras med våra nationella lagar.
 • Förvaltningslagen
  Denna lag reglerar myndigheternas skyldighet att utreda ärenden och fatta beslut
 • Dataskyddslagen
  Denna lag reglerar myndigheters arbete med personuppgifter
 • Lag om Färdtjänst
  Denna lag utgör grunden för rätten till färdtjänst och bestämmer villkoren för detta
 • Offentlighet och sekretesslagen
  Denna lag reglerar skyddet för olika uppgifter, vem som får ta del av dem och hur de får användas
 • Arkivlagen
  Denna lag reglerar hur handlingar från myndigheter ska hanteras när de inte längre är aktuella.

Har du frågor kan du vända dig till handläggarna telefon 0455-23390 vardagar 9-12 eller mail fardtjanst@regionblekinge.se.