Gå direkt till innehållet

Regional kulturplan

De regioner som ingår i samverkansmodellen gör en regional kulturplan för att erhålla statligt bidrag till professionell regional kulturverksamhet. I kulturplanen beskrivs de regionala prioriteringarna, men också förhållandet till de nationella kulturpolitiska målen och de nationella prioriteringarna som ligger till grund för kulturpolitiken i Sverige.

Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020! 

Nu är Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 framtagen och godkänd av Regionstyrelsen.

Kulturplanen tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd med civilsamhället samt de professionella kulturutövarna. Kulturplanen beskriver bland annat Region Blekinges kultur- och fritidsnämnds strategiska viljeinriktning för den regionala kulturen och därför har flera av aktörerna bjudits in till dialogmöten med nämnden, under 2016 och 2017.

Du kan läsa om mötesformerna och mötesplaneringen här:

- Kulturcheferna i kommunerna och Region Blekinge träffas regelbundet, ca 4 gånger per år. Bland annat diskuteras kulturplanen.

- Cheferna för de regionala kulturverksamheterna (såsom Blekinge museum, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Blekingearkivet) och Region Blekinge träffas regelbundet, ca 7-8 gånger per år. Bland annat diskuteras kulturplanen.

- Kommunernas presidier för kultur- och fritidsnämnder träffar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnds presidie regelbundet, med start hösten 2016.

- Tillsammans med IKA (Ideell kulturallians) har det civila samhället i Blekinge att kartlagts. Tillsammans med IKA har flera möten med den ideella sektorn ägt rum. I november 2016 bjöds alla föreningar in till samtal, i januari 2017 arrangerades två möten med riktade inbjudningar, en för ungdomsföreningar och en för etniska föreningar.

- Region Blekinge träffade studieförbunden för samtal, 10 november 2016.

- I februari 2017 startade ett kulturskaparsamråd för professionella kulturskapare. Detta skedde i samråd med KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd). En representant för varje konstområde bjöds in till mötet. Kontaktuppgifter till dessa personer finns här på hemsidan, kontakta dem gärna och lämna synpunkter. 

- De som har regionalt verksamhetsbidrag (föreningar och institutioner) har varit inbjudna till nämnden för att berätta om sin verksamhet, om tankar för framtiden samt deltagit i gruppdiskussioner. 

- KLYS och IKA var inbjudna till nämnden för att tala om professionella kulturutövares och civila samhällets behov.

- En mingelkväll arrangerades för de som är yrkesverksamma inom KKN (kulturella och kreativa näringar). 

Remisstid för kulturplanen skedde i juni-september 2017 efter godkännande av kultur- och fritidsnämnd samt Regionstyrelse. 

Kontakta Lisa Andersson om du är intresserad av att få mer information.