Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 25 Mars, 2015

72 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar oss i Blekinge

Den här veckan får 1 800 blekingebor ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska (hjälpa till att) kartlägga hur miljön påverkar hur vi mår.

Frågorna till blekingeborna är en del av den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten står bakom. Målet med den nationella miljöhälsoenkäten är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för vuxna i Sverige. Länsstyrelsen i Blekinge bekostar tillsammans med Landstinget Blekinge och Region Blekinge en utökad undersökning för att få veta hur människors hälsa påverkas av miljön i länet.

Inomhusmiljö och buller är en del av innehållet i frågorna

Liknande nationella enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999. Varannan gång handlar enkäten om vuxna och varannan om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält. Tidigare har utökade undersökningar genomförts gällande barn i Blekinge, men detta blir första tillfället för vuxna.

Svaren spelar roll

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan. Informationen om befolkningen i Blekinge kan till exempel användas för att få underlag för samhällsplanering och prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd samt som indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten för att det ska gå att se om miljön påverkar människors hälsa mer eller mindre jämfört med tidigare undersökningar.

Många väntar med spänning på resultatet

Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet genomför undersökningen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Statistiska centralbyrån (SCB) gör utskick, insamling och sammanställning av svar. Länsstyrelser, Landsting, Regioner och/eller kommuner i 17 län är med och finansierar undersökningen.

Mer information:

Resultat från de tidigare regionala undersökningarna finns på tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida. Läs även mer om regional miljöövervakning av hälsa.

De nationella Miljöhälsorapporterna finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mer information om folkhälsopolitikens målområde 5, Miljöer och produkter.

Information om Sveriges miljömål finns på www.miljomal.se.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar