Gå direkt till innehållet

Publicerad 12 December, 2016

Attityder till entreprenörer viktiga för den regionala utvecklingen

I november avslutades Region Blekinges projekt ”KOMM IN - en kommunikationsmetodik för attitydförändring”. Det övergripande syftet med projektet var att ta fram en ny kommunikationsmetodik för att öka kunskapen hos företagsfrämjande aktörer i Blekinge hur normer och attityder ofta begränsar diskriminerade grupper i samhället.

I projektet har entreprenörer och kreatörer i målgruppen företagare och kvinnor, utlandsfödda, unga och HBTQ-personer haft en central roll, vilket varit en tydlig framgångsfaktor. De har delat med sig av egna upplevelser och erfarenheter av hur de blivit bemötta av företagsfrämjande aktörer på de gemensamma workshops som genomförts i Blekinges samtliga kommuner.

Genom den framtagna metodiken, som omfattar både organisation, material och processer, har förståelsen ökat om att låg kunskap kring normer och attityder har en starkt begränsande effekt. Projektet har även visat på att det råder brist på förebilder som kan entusiasmera, förmedla kunskap och förändra attityder om diskriminerade grupper. Ett ytterligare resultat är att de företagsfrämjande aktörerna insett att det behövs en strategi för att nå olika målgrupper. En direkt effekt av projektet är att Arbetsförmedlingen Blekinge, i direkt anslutning till medverkan på en av workshoparna, beställde en anpassad version till sina verksamhetsutvecklingsdagar under året.

Projektet kommer också ge långsiktiga effekter i form av nya samverkansformer för de företagsfrämjande aktörerna och genom att bilden av Blekinge inkluderar en större mångfald och lika bemötande av företagare.

- Genom att kunskapen och erfarenheterna har kommit från entreprenörerna själva har budskapet kring de här frågorna blivit mycket trovärdigt och starkt, berättar projektledaren Ursula Hass.

Alla företagsfrämjande aktörer, som har medverkat i projektet har i utvärderingen uppgett att de fått ny kunskap och förändrade attityder.

- Deltagarna har verkligen öppnat upp och skapat en relation med varandra, vilket skapat en ömsesidig förståelse. Att jobba med mångfaldsfrågor bidrar i högsta grad till Blekinges utveckling, sammanfattar Ursula.

Projektet har finansierats av Tillväxtverket.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar