Gå direkt till innehållet

Publicerad 12 December, 2016

Blekinge ska bli öppnare - alla ska ha tillgång till samhällets resurser

Blekinge ska vara en region där alla kan utvecklas till sin fulla potential. Ingen ska diskrimineras på grund av härkomst, utseende, kön eller något annat som avviker från normen.

Det är målet med ett arbete som nu inleds på Region Blekinge. Syftet är att bli en jämlik region där alla människor har samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till samhällets resurser – till gagn för regionens utveckling. Regeringen och Tillväxtverket anser att projektet, som har namnet jämställd regional tillväxt, är så viktigt och väl förberett att de har anslagit över fem miljoner till genomförandet.

En regions utveckling hänger tätt samman med hur väl människors delaktighet och potential tas till vara. Om människor diskrimineras och inte får samma möjligheter att utvecklas som andra, tas inte alla invånares kraft till vara och samhällets utveckling begränsas.
 
Det kan handla om en arbetsplats som genom sin företagskultur eller fysiska miljö begränsar sina möjligheter att attrahera nya medarbetare. Det kan också handla om unga människor som på grund av att de på något sätt avviker från normen inte får stöd att exempelvis starta ett företag eller arbetsplatser som bara består av medarbetare av samma kön.
 
För att skapa ett mer jämlikt Blekinge behöver strukturer i samhället utvecklas och förändras i grunden. Arbetet ska förändra den egna organisationen i Region Blekinge och arbetet med Blekinges utveckling och långsiktig hållbara tillväxt i enlighet med de perspektiv kring främst social hållbarhet som nämns i Blekinges utvecklingsstrategi, Blekingestrategin.
 
- Vi vill öppna upp för nya perspektiv genom att stimulera kreativitet och analysförmåga och arbeta med en öppen och involverande process. Arbetsgrupperna i projektet identifierar vad som behöver göras och ges möjlighet att förverkliga de idéer som kommer fram. På så sätt får vi bra förutsättningar för engagemang och drivkraft i genomförandet som är förutsättningar för att insatserna ska få effekt, förklarar Peter Ratcovich, strateg Region Blekinge.

Första delen i projektet ska bidra till att Region Blekinge får konkreta verktyg som ska kunna användas för att införa förhållningssättet i Region Blekinges strategier och planer.
 
Normfria studie- och yrkesval hos unga
En del i arbetet syftar till i samverkan mellan aktörer och målgruppen unga utveckla verksamheter så att de möter unga individers behov. Målet är att unga ska bemötas utan påverkan från normer – både av vuxna och jämnåriga – och att de  vågar göra otraditionella val, normfria, val av studier och yrke.
 
Genom att ge unga ökade möjligheter att förstå vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden och höja medvetandet om hur och varför vi gör våra val, kan vi öka andelen som aktivt väljer en väg som är långsiktig för individen och som bidrar till att arbetsmarknaden har tillgång till gångbar kompetent arbetskraft.
 
Strategisk kompetensförsörjning
I Blekinge finns en regional strategi för kompetensförsörjning. Den har tagits fram av en mängd aktörer som arbetar med insatser inom området, exempelvis utbildningsaktörer och företag för att stärka matchningen på arbetsmarknaden. Projektet jämställd regional utveckling ska arbeta med berörda aktörer för att alla människor som har behov av någon aktivitet inom kompetensförsörjningsstrategin ska få samma tillgång till insatser och resurser.
 
Projektet pågår till september 2018.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar