Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 27 April, 2016

Blekinges utmaning: få människor i arbete och möta regionens behov av kompetens

Blekinge växer kraftigt. Befolkningen i länet ökade under 2015 mer än riksgenomsnittet. En viktig utmaning för länet är att rusta de som idag är arbetslösa så att de kan möta behovet av kompetens inom näringsliv och offentlig sektor. Det är en av slutsatserna i den framtidsbedömning som finns i Region Blekinges årsredovisning som godkändes av regionstyrelsen under onsdagens sammanträde.

Under 2015 har Region Blekinge lagt stort fokus på att nå målet att halvera arbetslösheten bland ungdomar till 2017. Förutsättningarna förändrades under året då Blekinge är en av de län i Sverige som tagit emot flest nyanlända per capita i Sverige.

Arbetet med att bli bäst i Sverige på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i enlighet med den regionala digitala agendan utvecklades under 2015. Projektet smart produktion i tillverkande och bearbetande företag och Blekinges satsning på att etablera en plattform för digital hälsa, SICAHT, inleddes under året.

Under året startade också det internationella samverkansprojektet TENtacle som ska stärka Blekinges koppling till det europeiska transportnätet.

Inom kulturområdet anordnade Region Blekinge under 2015 Blekingedagen med temat Blekinge lyfter med kultur med syfte att belysa kulturens roll för regional utveckling. Arbetet med insatser inom kulturplanens utvecklingsområde barn och unga, tillgänglighet, samverkan, delaktighet och internationalisering har fortsatt.

En båtpendel mellan handelshamnen i Karlskrona och Sturkö öppnades under hösten 2015. Pendeln har fått stort genomslag och trafiken kommer därför att utökas under sommaren 2016 med turer även lördagar och söndagar.

Regionerna i Sydsverige samverkar allt mer och under året utökades det i samband med att den ideella organisationen Sydsvensk Regionbildning ombildades till Regionsamverkan Sydsverige där också Halland och Region Jönköping ingår.

Inom infrastrukturområdet har Blekinge tillsammans med grannregionerna arbetat för att ta fram argument och beräkningar som stödjer en östlig sträckning av den planerade höghastighetsbanan för tåg.

Region Blekinges omsättning för 2015 var 573 miljoner kronor och resultatet blev ett överskott på 26 000 kronor.

I revisionen av Region Blekinges verksamhet för 2015 har revisorerna bedömt den finansiella måluppfyllelsen som mycket god och verksamhetens måluppfyllelse som god.

Årsredovisningen finns att läsa här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar