Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 20 Februari, 2015

Bredbandsstrategi för Blekinge på remiss

Blekinges Regionala Digitala Agenda sätter målen för hur Blekinge ska nå målet i Blekingestrategin: 2020 utmärker sig Blekinge som ett attraktivt eSamhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster. Den Regionala Digitala agendan är utvecklad i bred samverkan där olika aktörer leder olika delar. Länsstyrelsen Blekinge ansvarar för den digitala infrastrukturen som är en viktig pusselbit och har nu tagit fram en bredbandsstrategi för Blekinge som är ute på remiss.

Bredbandsstrategin anger Blekinges mål för att samordna och underlätta genomförandet av den utbyggnad som krävs för att hela samhället skall få ta del av den nya digitala infrastrukturen.

Saxat från strategin:

Strategin anger följande målsättningar avseende bredbands- tillgången 2020 i Blekinge Län, vilka även delvis ansluter till de nationella utbyggnadsmålen:

- År 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna utgör grunden för Blekinges totala kommunikationsbehov.

- År 2020 har minst 90% av Blekinges hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

- År 2020 har alla Blekinges offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

Strategin innehåller ett antal framgångsfaktorer samt en handlingsplan som anger ansvar och uppföljning av prioriterade åtgärder i syfte att nå uppsatta mål.

Strategin ansluter till ett antal strategiska dokument och program från Europeisk till lokal nivå, vilka kortfattat redovisas.

En sammanställning av befintlig jämte planerad utbyggnad fram till 2020 har gjorts med utgångspunkt i PTS "Bredbandskarta" där nätägarna årligen redovisar befintlig och nytillkommen utbyggnad. Statistiken har kompletterats med information som inhämtats från våra regionala marknadsaktörer.

Efter att marknadsaktörerna byggt ut de kommersiellt lönsamma områdena och tillgängliga statsstöd investerats på landsbygden, så visar sammanställningen att vi har en bit kvar för att nå upp till utbyggnadsmålen.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.