Gå direkt till innehållet

Publicerad 11 Mars, 2015

Ny strategi för kompetensförsörjning

Regionstyrelsen beslutade under onsdagen att anta Blekinge kompetensförsörjningsstrategi 2015-2017. Strategin pekar ut riktningen för Blekinges kompetensförsörjningsarbete och ska bidra till ökad samverkan och gemensamt lärande.

Det regionala kompetensrådet har drivit arbetet med att ta fram strategin och processen har involverat samtliga berörda aktörer genom bland annat dialogmöten och workshop.

I Blekingestrategin finns målet: ”2020 har näringslivet och de offentliga organisationerna god tillgång till kompetent arbetskraft samtidigt som många går vidare till högre utbildning och en hög andel av befolkningen är sysselsatt.”

Kompetensförsörjningsstrategin ska komplettera Blekingestrategin med tydliga mål inom kompetensförsörjningsområdet. Det strategiska arbetet bygger på samverkan och fokus på utveckling av arbetsmetoder.

– Vi har tidigare arbetat aktivt för att lösa kompetensbehov inom industrin, med kompetensutvecklingsprojekt och teknikcollegesatsningar, säger Christina Mattisson, ordförande i styrelsen för Region Blekinge. Nu behöver vi använda lärdomarna på andra områden som till exempel den offentliga sektorn.

De senaste åren har behovet av kompetens inom vård och omsorg i Blekinge ökat kraftigt.

– För att klara att ge den sociala service och omsorg som krävs för att Blekinge ska fortsätta att vara attraktivt måste vi tänka nytt och samarbeta. Det handlar om att utbilda men också om att attrahera arbetskraft utifrån och att samverka i rekryteringsprocesser eftersom det ofta är fler än en person som vill komma hit, säger Christina Mattisson, ordförande i regionstyrelsen.

Strategin kommer att finnas att läsa här.

Övriga beslut
Region Blekinges styrelse beslutade att anta förslaget från förstudien om kustnära turismcykelled genom Blekinge. Region Blekinges kansli får i uppdrag att driva arbetet vidare och undersöka möjligheterna att söka projektmedel för att genomföra planerna tillsammans med berörda kommuner och länsstyrelsen.

Vid mötet beviljade regionstyrelsen även stöd med regionala tillväxtmedel till:
Blekinge Business incubator - RapID Growth for EArly Stages (IDEA)
Blekinge business inkubator (BBI) är en viktig del av Blekinges innovationssystem för att främja företagande. Projektet ska bland annat fungera som ett komplement med en förinkubator för att öka chansen att idéer förverkligas och på så sätt komplettera BBI:s arbete med att få igång nya företag. Internationalisering är ett annat fokusområde för att bättre dra nytta av kontakter med företag i Silicon Valley.

Projektet grundfinansieras av Vinnova till en tredjedel och förutsätter lokal och regional medfinansiering som förutom Region Blekinge utgörs av Ronneby, Karlskrona och Karlshamns kommuner.

Projektägare: Blekinge Business Inkubator (BBI)
Projekttid: 2015-01-01-2015-10-31
Finansiering med regionala tillväxtmedel: 2 mnkr

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar