Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 29 Juni, 2017

Regioner lämnar synpunkter på sammanhållningspolitiken till EU-kommissionen

Inför EU:s nya programperiod från 2020 har flera regioner och strukturfondspartnerskap tillsammans med SKL lämnat sina synpunkter om vad som är viktigt att utveckla i nästa programperiod, med start 2020, när det gäller sammanhållningspolitiken. De fonder som strukturfondspartnerskapen hanterar är ett viktigt verktyg för att utveckla regioner och stärka sammanhållningspolitiken.

I den gemensamma skrivelsen lyfts sju områden som man vill ska utvecklas i nya programperioden.

  1. Sammanhållningspolitiken måste utvecklas, det vill säga det gränsöverskridande arbete som fonderna ger möjlighet till. Man menar att sammanhållningspolitiken bidrar till att hålla Europa samman och är ett uttryck för europeisk solidaritet.
  2. Regionalpolitiken och de medel som strukturfondspartnerskapet förfogar över är en viktig del i regionernas strategiska tillväxt och investeringar. Genom regionalpolitiken kan strukturer i regionerna omvandlas för att skapa bättre tillväxt, till nytta för hela landet.
  3. Sammanhållningspolitiken bidrar till att mobilisera den lokala och regionala nivån för unionsgemensamma mål. I skrivelsen menar undertecknarna att strukturfondspartnerskapet har visat sig ha en stor betydelse för styrning av tillväxten i regionerna.
  4. Större fokus på smart specialisering. Man vill ha ett tydligare fokus på smart specialisering i nästa programperiod. Det kan leda till en tydligare strategisk koppling mellan projekt, synergier och bättre samarbete mellan Europas regioner.
  5. Sammanhållningspolitiken kan knytas närmare till integrationsutmaningarna. Sammanhållningspolitiken är ett sätt att integrera nyanlända i samhället och skapa sysselsättning.
  6. Territoriell anpassning av regionalpolitiken avgörande för att nå framgång. Man måste ta hänsyn till varje regions förutsättningar. Tillväxtpolitiken får inte begränsas till täta miljöer, det är viktigt att städer och landsbygd utvecklas gemensamt för att Sverige inte ska gå miste om den utvecklingskraft som finns i stora delar av landet.
  7. Ett effektivare genomförande med gemensamt regelverk. När Storbritannien lämnar EU minskar budgeten till strukturfonderna. Det kräver en effektivare administration och ett gemensamt regelverk för samtliga struktur- och investeringsfonder för att hantering och genomförande ska bli effektivare.

Strukturfondspartnerskapen är en sammanslutning av förtroendevalda och företrädare för bland andra länsstyrelser och arbetsförmedling. Partnerskapet beslutar om regionala insatser med EU-medel från Europeiska utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Skrivelsen har undertecknats av bland andra Region Blekinges ordförande Christina Mattisson som är ledamot i strukturfondspartnerskapet i Skåne- Blekinge.

Läs skrivelsen här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar