Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2018

Kultur- och Fritidsnämnden 4 Maj, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges Kultur- och fritidsnämnds sammanträde 2018 05 04 Beslutsärenden §31 Skrivelse från Filmregion Sydost §32 Stöd till residensutveckling, Blekinge Dansresidens / Unga dansare 2018 §33 Stöd till residensutveckling, Land 404 konstnärsresidens §34 Projekt - Live Green Art §36 Projekt - Lyckå kammarmusikfestival Re-creation II §37 Projekt - Främling vad döljer du för mig §38 Projekt - Bok och hav

Trafiknämnden 26 April, 2018

 • Protokoll
 • Information: Jämställd regional tillväxt Blekinge – kollektivtrafik för alla Ny stadstrafik Ronneby 2018 Ny stadstrafik Karlshamn 2018 Trafikförändringar under trafikåret 2018/2019 Skärgårdstrafik till Utklippan Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018 Öresundstågsupphandling Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad Reviderad internbudget 2018 för trafiknämnden Ändring i lokalt regelverk för färdtjänst Information: Uppföljningsrapport kollektivtrafik Blekinge 2017 Rapporter

Regionstyrelsen 18 April, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsens sammanträde 2018-04-18 Årsredovisning 2017 Reviderad rambudget och internbudget 2018 Avrapportering internkontrollplaner 2017 Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018–2020 Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025 Dokumenthanteringsplan för Region Blekinge Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse Förslag till Aktieägaravtal, Samverkansavtal samt Ägardirektiv för Öresundståg AB Prissättning av resor på skärgårdslinjen Karlskrona – Hasslö, trafikstart 2018 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundståg Karlskrona – Kristianstad Svar på motion; Utökad busstrafik till Spjutsbygd Projekt; Hållbar utveckling och tillväxt i Blekinges SME

Regionstyrelsens arbetsutskott 28 Mars, 2018

 • Protokoll
 • Årsredovisning 2017 Reviderad rambudget och internbudget 2018 Avrapportering internkontrollplaner 2017 Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018–2020 Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025 Dokumenthanteringsplan för Region Blekinge Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse Förslag till Aktieägaravtal, Samverkansavtal samt Ägardirektiv för Öresundståg AB Prissättning av resor på skärgårdslinjen Karlskrona – Hasslö, trafikstart 2018 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundståg Karlskrona – Kristianstad Svar på motion; Utökad busstrafik till Spjutsbygd Projekt; Hållbar utveckling och tillväxt i Blekinges SME – ALMI Granskning av vägplan; E22 Lösen-Jämjö Projekt; Respons – Region Blekinge Projekt; Blekinge kustnära cykelled – Region Blekinge Projekt; Intäktsbasen - Dialoger och analyser – Region Blekinge Projekt; Vinnväxt 2019 – Blue Science Park

Kultur- och Fritidsnämnden 16 Mars, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-03-16 - Villkor regionala kulturverksamheter 2018-2020 (inklusive regionala föreningar) - Uppföljning Blekinges regionala kulturplan 2015-2017 - Årsredovisning Kultur och fritid 2017 - Internkontroll 2017 - avrapportering - Internkontroll för 2018 - Tilläggsbeslut internbudget 2018 Folkteatern och Blekinge hemslöjdsförening - Revidering rambudget 2018 - Projekt - bevarande digitalisering film och foto - Projekt - Sommardans i Blekinge 2018 - Projekt - A capella South Sweden

Trafiknämnden 15 Mars, 2018

 • Protokoll
 • Prissättning av resor på skärgårdslinjen mellan Karlskrona och Hasslö inför trafikstart 2018 Samarbetsavtal för prissättning av kollektivtrafik i Sydsverige Samarbetsavtal biljett- och betalsystem Region Skåne Avgiftsfria resor för skolungdomar under sommarlovet Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundståg Definition pendlingsbarhet Inriktningsdokument för trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023 Underhåll Krösatåg Skrivelse från Centerkvinnorna och Centerpartiet i Rödeby angående tågstopp i Spjutsbygd Öppen närtrafik – ökad tillgänglighet på landsbygden Motion angående utökad busstrafik till Spjutsbygd Återrapportering intern kontrollplan 2017 för trafiknämnden Intern kontrollplan 2018 för trafiknämnden Årsbokslut 2017

Kultur- och Fritidsnämnden 9 Februari, 2018

Regionstyrelsen 7 Februari, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsens sammanträde 2018-02-07 Upprättande av intern kontrollplan 2018 Revidering av rambudget 2018 Prissättning av resor för skärgårdslinjen mellan Karlshamn och Karlskrona inför 2018 Överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatågen Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige – Kultur Firmateckning för Region Blekinge – Aktualisering Gallring vid skanning av allmänna handlingar Remissvar; En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) Remissvar; Sydarkiveras utveckling Svar på motion; Resandet över länsgräns ska bli lika Svar på medborgarförslag; Tågstopp i Spjutsbygd Anmälan inkomna motioner/medborgarförslag Avsägelser/Val

Regionstyrelsens arbetsutskott 24 Januari, 2018

 • Protokoll
 • Upprättande av intern kontrollplan 2018 Revidering av rambudget 2018 Prissättning av resor för skärgårdslinjen mellan Karlshamn och Karlskrona inför 2018 Överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatågen Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige – Kultur Firmateckning för Region Blekinge – Aktualisering Gallring vid skanning av allmänna handlingar Remissvar; En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) Remissvar; Sydarkiveras utveckling Svar på motion; Resandet över länsgräns ska bli lika Svar på medborgarförslag; Tågstopp i Spjutsbygd Remissutgåva Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018–2020 Inriktningsbeslut – deltagande i samverkansplattform, strategiska transportprojekt

Sammanträden 2017

Trafiknämnden 14 December, 2017

 • Protokoll
 • 4. Medborgarförslag tågstopp i Spjutsbygd 5. Öppen närtrafik – ökad tillgänglighet på landsbygden 6. Anropsstyrd anslutning till första avgången mot Göteborg/Stockholm 7. Överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatågen 8. Upphandlingsdirektiv skolskjutstrafik med mindre fordon i Karlshamn 9. Prissättning av resor skärgårdslinjen mellan Karlshamn och Karlskrona 2018 10. Förändrade regler avseende trapptransport vid färdtjänst 11. Upphandlingsdirektiv Biljettautomater 12. Internbudget 2018 för Trafiknämnden