Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har under 2018 ett begränsat beslutsutrymme. Under året planeras därför ett antal ansökningstillfällen, varav vissa kan komma att vara i form av riktade utlysningar.

Vi ser gärna projekt som på ett tydligt sätt:

  • bidrar till genomförandet av Blekingestrategin och andra relevanta strategier (se länk i högerspalten)
  • integrerar de horisontella perspektiven i planering, genomförande och uppföljning
  • är regionalt förankrade och sker i bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering
  • planerar för implementering, lärande och spridning av resultat.

Därutöver ser vi gärna projekt där regionala tillväxtmedel är medfinansiering till EU-program eller annan extern projektfinansiering, t.ex. från Vinnova och Tillväxtverket.

Sista ansökningsdatum

Nästa stoppdatum för ansökningar är den 9 april 2018.

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

Information om utlysningar hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Vinnova

Information om utlysningar hittar du på Vinnovas hemsida.

Svenska Institutet

Ingen öppen utlysning.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Under 2018 är det möjligt att löpande söka medel till förstudier inom programmets samtliga insatsområden.

Det gäller inom insatsområdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi. En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Förstudierna kan maximalt pågå under 9 månader och erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Under perioden 20 april - 20 juni 2018 är det möjligt att söka medel inom programmets samtliga insatsområden.

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Under hösten 2018 är det möjligt att söka medel inom följande insatsområden:

  • Koldioxidsnål ekonomi
  • Inkluderande tillväxt - bredband
  • Hållbar stads- och samhällsutveckling

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Under perioden 27 februari - 7 juni 2018 är två utlysningar öppna:

Programområde 1

Inriktning: Kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv för alla genom breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser.

Utlyst belopp är belopp 32 miljoner kronor.

Programområde 2

Inriktning: Ökade övergångar till arbete. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga samt ohälsa, även upplevd ohälsa.

Utlyst belopp är 46 miljoner kronor.

Mer information hittar du på ESF-rådets hemsida.

Landsbygdsprogrammet

Information om Jordbruksverkets utlysningar.

Östersjöprogrammet

Under perioden 5 oktober - 9 april 2018 är programmets tredje utlysning öppen där det är möjligt att söka medel inom tre temaområden:

  • Innovationskapacitet
  • Förvalta naturresurser
  • Hållbara transporter

Mer information hittar du på Östersjöprogrammets hemsida.

Under perioden 5 oktober - 28 februari pågår en öppen utlysning för projektplattformar, som ska möjliggöra för olika projekt att samverka och på så sätt öka genomslagskraften för projekt inom Östersjöprogrammet och andra EU-finansierade projekt i området.

Mer information hittar du på Östersjöprogrammets hemsida.

Södra Östersjöprogrammet

Ingen öppen utlysning.

Interreg Europa

Ingen öppen utlysning.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Ingen öppen utlysning.