Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har under 2018 ett begränsat beslutsutrymme. Under året planeras därför ett antal ansökningstillfällen, varav vissa kan komma att vara i form av riktade utlysningar.

Vi ser gärna projekt som på ett tydligt sätt:

  • bidrar till genomförandet av Blekingestrategin och andra relevanta strategier (se länk i högerspalten)
  • integrerar de horisontella perspektiven i planering, genomförande och uppföljning
  • är regionalt förankrade och sker i bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering
  • planerar för implementering, lärande och spridning av resultat.

Därutöver ser vi gärna projekt där regionala tillväxtmedel är medfinansiering till EU-program eller annan extern projektfinansiering, t.ex. från Vinnova och Tillväxtverket.

Ansökningsdatum

Under våren var inflödet av ansökningar mycket högre än beräknat och det har det tagits beslut om många spännande projekt. Exempel på projekt som beviljats medel är Vinnväxt 2019, Genomförande av handlingsplan Kulturella och Kreativa Näringar, Förinkubator BTH/BBI samt Ektimmer och Linjeskepp digitala upplevelser av världsarvet. Detta har medfört att möjligheten att medfinansiera nya projekt har minskat betydligt och det är flera viktiga projekt på gång.

Det begränsade utrymmet innebär att det kommer att bli konkurrens om vilka projekt som kan medfinansieras och för att säkerställa att alla ska hinna med att inkomma med projektansökningar kommer vi att förlänga ansökningsomgång nr 3  till 8 oktober 2018.

För samtliga projekt som beviljas medel kommer projektstart att bli tidigast den 1 januari 2019.

Vi ber alla våra sökande att ta kontakt med vår rådgivare Christer Nilsson tidigt i processen.

 

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Projektmedel för mat- och livsmedelsprojekt

Region Blekinge har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att bevilja projektfinansiering till projekt inom mat- och livsmedelsområdet i Blekinge. Projekten ska överensstämma med målen i Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi.

Utlysningen avser projekt som bidrar till att uppfylla ett eller flera av de fem effektmålen i Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi:

  • Ökad kunskap om Blekinges livsmedelsproduktion
  • Förädla mer livsmedel i Blekinge
  • Utöka hållbar produktion så fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas i Blekinge
  • Lyfta maten som en del av upplevelsen vid besök i Blekinge
  • Långsiktig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030

Ansökningsdatum

Ansökningar kan skickas in löpande under 2018. Observera: Projekten måste upparbeta samtliga kostnader och slutredovisa senast 2018-11-01.

Ansöknings- och redovisningsmaterial

Ansökningsblankett

Budget

Ansökan om utbetalning

Mer information finns i utlysningstexten samt på Länstyrelsen i Blekinges hemsida.

Tillväxtverkets nationella medel

Information om utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsida.

Vinnova

Information om utlysningar finns på Vinnovas hemsida.

Svenska Institutet

Information om utlysningar finns på Svenska Insitutets hemsida.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Under 2018 är det möjligt att löpande söka medel till förstudier inom programmets samtliga insatsområden.

Det gäller inom insatsområdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi. En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Information om utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsida.

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Information om utlysningar finns på ESF-rådets hemsida.

Landsbygdsprogrammet

Information om utlysningar finns på Jordbruksverkets hemsida.

Östersjöprogrammet

Information om utlysningar finns på Östersjöprogrammets hemsida.

Södra Östersjöprogrammet

Information om utlysningar finns på Södra Östersjöprogrammets hemsida samt på Region Blekinges hemsida

Nästa ansökningsdatum: utlysning 6 öppnar 2018-10-01 och stänger 2018-12-18

Interreg Europa

Information om utlysningar finns på Interregs hemsida.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Information om utlysningar finns på Migrationsverkets hemsida.