Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har under 2017 ett mycket begränsat beslutsutrymme. Under året planeras därför endast tre stycken ansökningstillfällen; ett på våren och två på hösten. 

Vi ser gärna projekt som på ett tydligt sätt:

 • bidrar till genomförandet av Blekingestrategin och andra relevanta strategier (se länk i högerspalten)
 • integrerar de horisontella perspektiven i planering, genomförande och uppföljning
 • är regionalt förankrade och sker i bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering
 • planerar för implementering, lärande och spridning av resultat.

Därutöver ser vi gärna projekt där regionala tillväxtmedel är medfinansiering till EU-program eller annan extern projektfinansiering, t.ex. från Vinnova och Tillväxtverket.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för ansökningar som avser medfinansiering till Regionalfonden Skåne-Blekinge (utlysning 31 maj - 13 september) är den 24 augusti med beslut den 27 september. Sista ansökningsdatum för övriga ansökningar är den 11 september med beslut tidigast i november 2017.

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Tillväxtverkets nationella medel

 • Utlysning: Kompetens­utveckling  - kulturella och kreativa näringar

Under perioden 27 februari - 18 september har regionala organisationer såsom regionförbund, länsstyrelse, landsting eller motsvarande regionalt självstyrelseorgan/kommunalt samverkansorgan möjlighet att få finansiering för utbildningsprojekt, som syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar. Information om utlysningen finns på Tillväxtverkets hemsida.

Vinnova

 • Utlysning: Social innovation mot segregation

Under perioden 20 juni - 27 september kan offentliga, privata och ideella aktörer samt akademi söka medel till innovationslabb som syftar till att öka inkluderingen och bryta utanförskapet i socialt utsatta områden. Fokus ska vara på ett eller flera av följande utmaningar:

 • Minska långtidsarbetslösheten med fokus på kvinnor
 • Lyfta skolorna och elevernas resultat
 • Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
 • Bekämpa brottsligheten

Mer information hittar du på Vinnovas hemsida.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Under perioden 31 maj - 13 september är det möjligt att söka medel inom fyra insatsområden:

 • Innovation
 • Koldioxidsnål ekonomi
 • Bredband/digitalisering
 • Hållbar stadsutveckling i Malmö

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida

Under hösten 2017 är det möjligt att söka medel till förstudier löpande utanför ordinarie utlysningar.

Det gäller inom insatsområdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi. En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Förstudierna kan maximalt pågå under 9 månader och erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Under perioden 31 maj - 13 september är det möjligt att söka medel inom programområde 1 med fokus på digitalisering samt breddad rekrytering med inriktning mot personal/HR inom offentlig sektor.

Den 14 september öppnar en utlysning inom programområde 2 som riktar sig till målgruppen kvinnor och män (16-64 år), som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och:

 • har funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, eller
 • är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete, eller
 • upplever ohälsa som hinder att komma in på, eller närmare, arbetsmarknaden eller studier, eller
 • är unga med aktivitetsersättning

Mer information hittar du på ESF-rådets hemsida.

Landsbygdsprogrammet

Information om Jordbruksverkets utlysningar.

Östersjöprogrammet

Ingen öppen utlysning.

Södra Östersjöprogrammet

Programmets femte utlysningen kommer vara öppen mellan den 13 november - 15 december 2017. Mer information hittar du på Södra Östersjöprogrammets hemsida.

Interreg Europa

Ingen öppen utlysning.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Under perioden 1 augusti – 20 oktober går det att ansöka om stöd inom samtliga specifika och nationella mål inom det nationella programmet.

Mer information hittar du på Migrationsverkets hemsida.