Gå direkt till innehållet

EU-program - interreg

EU-programmen kan delas in i två kategorier: geografiska och tematiska program. Geografiska program utgår från ett specifikt område och är antingen regionala eller internationella s.k. Interreg. Här finns kortfattad information om EU:s olika Interregprogram som är aktuella för organisationer Blekinge:

Södra Östersjöprogrammet
Programmet ska bidra till regional utveckling i södra Östersjöområdet genom gränsöverskridande samarbete. Programmets fokus är: små och medelstora företag, hållbar resursanvändning, natur- och kulturarv, hållbara transporter, ökad yrkeskompetens och ökad kapacitet för internationell samverkan. Polen ansvarar för programmet och sekretariatet ligger i Gdansk. 

Östersjöprogrammet
Programmet ska bidra till regional utveckling i Östersjöregionen. Programmets fokus är innovation, effektiv förvaltning av naturresurser, hållbara transporter och stöd till makroregionalt samarbete vilket inkluderar s.k. seed money, d.v.s. finansiering för förstudier. Tyskland ansvarar för programmet och sekretariatet ligger i Rostock.

Interreg Europa
Programmet ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan europeiska regioner för att förbättra det regionala utvecklingsarbetet. Programmets fokus är innovation, små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi, miljö och hållbar resursanvändning. Frankrike ansvarar för programmet och sekretariatet ligger i Lille.

Urbact III
Programmet ska bidra till kunskapsspridning om hållbar stadsutveckling mellan Europas städer. Utbytet fokuseras till områdena innovation, koldioxidsnål ekonomi, skydd av miljö, sysselsättning och social delaktighet. Frankrike ansvarar för programmet och sekretariatet ligger i Saint-Denis utanför Paris.