Gå direkt till innehållet

EU-program - tematiska

Lite enkel kan EU:s olika program delas in i två kategorier: geografiska och tematiska program. De tematiska programmen kan också kallas sektorsprogram. Det finns betydligt fler tematiska EU-program än de som anges nedan, dessa är utvalda med fokus på lokal och regional utveckling.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden 
Programmet syfte är att säkerställa en hållbar migrationspolitik i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Fonden ska värna asyl­rätten, underlätta rörligheten över gränser, främja behovsstyrd arbetskrafts­invandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter. Migrationsverket är förvaltande myndighet för programmet. 

COSME
Programmet ska stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i EU genom ökad tillgång till finansiering, företagsstöd och entreprenörskap. Tillväxtverket tillhandahåller information och samordning för programmet i Sverige.

Erasmus+
Programmet ska främja internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet fokuserar på mobilitet, projektsamarbete och stöd till policyförändring. Nationell kontaktpunkt för utbildning är Universitets– och högskolerådet och för ungdom och sport ansvarar Myndigheten för ungdoms– och civilsamhällesfrågor.

Fonden för ett sammanlänkat Europa
Programmet ska koppla samman Europas infrastruktur genom bidra till infrastrukturinvesteringar för att åtgärda felande länkar. Programmet är indelat i tre delprogram: transport, energi och telekom. Trafikverket är nationell kontaktpunkt för delprogram transport.

Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s nya program för forskning och innovation. Programmet har tre övergripande prioriteringar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar (ex hälsa, demografi, energi, transport, miljö och klimat). Vinnova är nationell kontaktpunkt för programmet.

Hälsa för tillväxt
Programmet ska bidra utveckling av hälso- och sjukvård i EU:s länder. Programmet fokuserar bl.a. på: främjad hälsa, motverka gränsöverskridande hälsohot och främja innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem. Nationell kontaktpunkt är folkhälsomyndigheten.

Kreativa Europa
Programmet ska bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för Europas kulturella och kreativa sektorer. Programmet består av två delprogram, kultur och media (film, TV och spel). Kulturrådet och Svenska filminstitutet är nationell kontaktpunkt för programmet.

Life
Programmet ska främja ett resurseffektivt och klimattåligt samhälle, värna om biologisk mångfald och stödja Natura 2000-områden. Programmet består av två delprogram, miljö och klimat. Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt för programmet. Det går även att söka medel för att utveckla ett Lifeprojekt hos Naturvårdsverket.

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap
Programmet ska bidra till att individers rättigheter främjas och skyddas och fokuserar bl.a. på diskriminering, rasism, homofobi, andra former av intolerans, rättigheter för personer med funktionshinder, jämställdhet och barns rättigheter.