Gå direkt till innehållet

Produktionsstöd

Produktionsstöd kan sökas för produktioner och arrangemang. Stödet ska stimulera och stödja Blekinges producenter/arrangörer inom kulturområdet och bidra till ett levande kulturliv i hela regionen för invånare och besökare. Det kan sökas av föreningar och organisationer som avser genomföra ett arrangemang eller en produktion i Blekinge. Bidrag ges inte till regionala kulturinstitutioner som har årligt bidrag från Region Blekinge, ej heller till företag eller privatpersoner.

Region Blekinge prioriterar produktioner som:
-har ett regionalt mervärde och bidrar till Blekinges utveckling och attraktionskraft
-består av samverkan mellan aktörer och över konstområden
-har en hög konstnärlig kvalitet och bidrar till förnyelse av kulturlivet
-bidrar till jämställdhet och mångfald inom kulturområdet samt är fysiskt och geografiskt tillgängliga.

Region Blekinge änvänder sig av en referensgrupp bestående av sakkunniga vid bedömning av inkomna ansökningar.  Kultur- och fritidsnämnden fattar det slutgiltiga beslutet om fördelningen.

Tänk också på att:
-Region Blekinge medfinansierar produktioner med upp till 50 %. Resterande finansiering måste komma från annat håll. Det går också bra att medfinansiera med arbetstid. Bidrag ges i regel med maximalt 100 000 kronor.
-Värdkommunen ska vara medfinansiär till produktionen.
-Bidragsmottagarna har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och genomförande.

Sista ansökningsdatum för produktioner är 30 november året innan. Beslut om produktionsstöd tas i Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd i början av året. Rekvisitionen ska lämnas in samma år som produktionen genomförs.