Gå direkt till innehållet

Jämställd regional tillväxt

Tillväxtverket finansierar det tvååriga projektet ”Jämställd regional tillväxt i Blekinge” på uppdrag av regeringen. Syftet är att bidra till att uppnå målet för jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet så att människor har samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till de resurser som finns oavsett kön, ålder eller utländsk bakgrund. Strukturerna för det framtida regionala tillväxtarbetet ska påverkas.

För att förändra strukturer krävs såväl nya och förändrade beteenden som nya lösningar som måste sökas bortom invanda tankesätt och strukturer.

Vi vill öppna upp för nya perspektiv genom att stimulera kreativitet och analysförmåga och arbeta med en öppen och involverande process. Arbetsgrupperna i projektet identifierar vad som behöver göras och ges möjlighet att förverkliga de idéer som kommer fram. På så sätt får vi bra förutsättningar för engagemang och drivkraft i genomförandet som är förutsättningar för att insatserna ska få effekt.

Projektet är indelat i tre prioriteringsområden: systematiskt ledningsarbete, normfria studie- och yrkesval samt strategisk kompetensförsörjning.

Systematiskt ledningsarbete

Det systematiska ledningsarbetet ska bidra till att Region Blekinge får konkreta verktyg så att det blir förändring på riktigt i linje med politiskt antagna strategier och planer. Projektet kommer att ta fram en metod för att kunna greppa betydelsen av intersektionalitets begreppet som även ska kunna användas för att implementera övriga horisontella hållbarhetskriterier som finns i Region Blekinges strategier och planer.

Normfria studie- och yrkesval

I dialog med kommuner och andra aktörer som kommer i kontakt med unga – ska projektet utveckla ett verktyg för kommunikation där unga och utbildningsaktörer får ta del av normkritisk och genusanalyserad information som stödjer unga att göra normfria studie- och yrkesval. Genom att få unga att förstå vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden och höja medvetandet om hur och varför vi gör våra val, öka andelen som aktivt väljer en väg som är långsiktig för individen som bidrar till att arbetsmarknaden har tillgång till gångbar kompetent arbetskraft.

Strategisk kompetensförsörjning

Inom ramen för det befintliga regionala kompetensnätverket implementera ett normkritiskt förhållningssätt för att alla människor ska ha samma tillgång till nätverkets insatser och resurser. Aktörerna kommer att öka sin kunskap och samverka i frågorna både för att förstå hur det ser ut idag och vad som behöver göras i enlighet med den regionala kompetensförsörjningsstrategin.

En röd tråd genom alla tre prioriteringsområden är att stort fokus läggs på att tydliggöra kunskap med hjälp av nya visuella verktyg och metoder.

Se vår film om hur vi ska bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden (YouTube). 

Projektet pågår till 8 november 2018.